Четверг, 09.04.2020, 00:29
Приветствую Вас Гость | RSS

Словесник

Меню сайта
Время жизни сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Методический кейс

Главная » Файлы » Обучалка для учащихся » ГИА [ Добавить материал ]

9 класс. Украинская литература. Билеты. 2016
19.02.2016, 19:55

                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
                  ПО ПРЕДМЕТУ «УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» В 9 КЛАССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДНР

Государственная итоговая аттестация в 9 классе (предмет по выбору «Украинская литература») будет проводиться по билетам устно. Всего 30
билетов, состоящих из трёх заданий, которые предусматривают проверку знаний обучающимися главных этапов развития литературного процесса,
понимания теоретико-литературных понятий, умений анализировать и интерпретировать художественный текст, иллюстрировать характеристику
художественных особенностей исторических и литературных эпох соответствующими примерами из художественных произведений,
декламировать и т.д.
Билеты составлены на основе содержания действующих программ по предмету «Украинская литература» (преимущественно материал 9 кл.,
вопросы, касающиеся произведений «Слово про похід Ігорів» (с обучением на украинском языке), «Наталка Полтавка», – 8 кл. (с обучением на русском языке). Первый и второй вопросы билетов направлены на проверку теоретических знаний, третий – практических умений.
Обращаем внимание на тот факт, что в билетах №№ 4, 8, 17, 18, 25 даны вопросы на выбор (например, «Тематичні та стильові особливості, сюжет
народної балади «Бондарівна» або «Провідні ідеї «Поучення» Володимира Мономаха»). В таких случаях учитель оставляет тот вопрос, который изучался в данной образовательной организации (с обучением на украинском языке или с обучением на русском языке).
При оценивании ответов на вопросы рекомендуем воспользоваться «Критериями оценивания устного ответа». Рекомендовано оценивать
отдельно ответ на каждый из трёх вопросов, затем сумму баллов, набранных за ответы на три вопроса, делить на три. Полученный балл будет
соответствовать отметке за ответ на билет.
Критерии оценивания устного ответа
При оцінюванні відповіді учня потрібно керуватися такими критеріями:
1)повнота і логіка викладу матеріалу;
2) ступінь усвідомленості, розуміння вивченого, зв’язок теорії з практикою;
3) правильність мовленнєвого оформлення.
Відповідь учня має бути зв’язним, логічно послідовним повідомленням з певної теми, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до
конкретних випадків.
Оцінка «5» ставиться, якщо учень:
• ґрунтовно й повно викладає науково-теоретичний вивчений матеріал;
• виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на практиці;
• наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно дібрані;
• конструктивно вміє відповідати на запитання, креативно підходить до вирішення поставлених навчальних завдань;
• викладає матеріал послідовно й правильно згідно з нормами сучасної літературної мови.
Оцінка «4» ставиться, якщо учень:
• дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження вчителя;
• припускається поодиноких недоліків у послідовності викладу матеріалу й мовленнєвому оформленні;
• наводить приклади в основному за підручником, не виявляє достатньої креативності;
• конструктивно і творчо підходить до вирішення поставлених навчальних завдань, але допускає неточності;
• викладає матеріал послідовно й правильно згідно з нормами сучасної літературної мови, але при цьому допускає незначні помилки.
Оцінка «3» ставиться, якщо учень:
• виявляє знання і розуміння основних положень з теми;
• викладає матеріал не досить повно, уривчасто;
• при формулюванні правил допускає помилки;
• не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває труднощі під час добору прикладів;
• викладає матеріал непослідовно і допускає помилки в мовленнєвому оформленні.
Оцінка «2» ставиться, якщо учень:
• виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу відповідного розділу;
• допускає у формулюванні правил помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає матеріал;
• не показує логічного зв’язку теоретичного матеріалу з практичним;
• має обмежений словниковий запас.
Оцінка «1» ставиться, якщо учень:
• виявляє дуже слабке або повне незнання чи нерозуміння навчального матеріалу;
• неспроможний підтримувати діалог навіть за наявності зразка, відповідає на запитання словами «так» чи «ні» або аналогічними уривчастими реченнями ствердного чи заперечного характеру;
• має обмежений словниковий запас.

                  БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 2016. 9 КЛАСС.
                                  УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (устная форма).

                                                 Предмет по выбору
Білет № 1
1. Роль і місце літератури в житті народу.
2. Г. Квітка-Основ’яненко – перший прозаїк нової української літератури.
3. Прочитати напам’ять п’ять афоризмів Г.С. Сковороди.
Білет № 2
1. Народна драма «Весілля». Основні етапи. Пісенний супровід.
2. «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка – найпопулярніший з творів сентиментально-реалістичного характеру.
3. Визначити тему, художні засоби, віршовий розмір однієї поезії поета рідного краю (за вибором).
Білет № 3
1. Періодизація української літератури. Перекладна та оригінальна література Київської Русі (головні лінії розвитку, жанри й постаті).
2. Особливості ранньої творчості Тараса Григоровича Шевченка. Перші поетичні твори.
3. Прочитати напам’ять «Всякому місту – звичай і права» або «Всякому городу нрав и права» (уривок) Г.С. Сковороди.
Білет № 4
1. Історична основа «Слова…». Питання авторства («Слово про похід Ігорів» або «Слово о полку Ігоревім»).
2. Образ Марусі за повістю «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка.
3. Зробити ідейно-художній аналіз поезії М. Петренка «Небо». Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, боже, ти криллів не дав?
Я б землю покинув і в небо злітав!
Далеко за хмари, подальше од світу,
Шукать собі долі, на горе привіту,
І ласки у зірок, у сонця просить,
У світі їх яснім все горе втопить;
Бо долі ще змалу здаюся не любий,
Я наймит у неї, хлопцюга приблудний;
Чужий я у долі, чужий у людей:
Хіба ж хто кохає нерідних дітей?
Кохаюся лихом, привіту не знаю,
І гірко, і марно свій вік коротаю;
І в горі спізнав я, що тільки одна, —
Далекеє небо, — моя сторона.
І на світі гірко; як стане ще гірше,
Я очі на небо, — мені веселіше!
І в думках забуду, що я сирота,
І думка далеко, високо літа.
Коли б мені крилля, орлячі ті крилля.
Я землю б покинув, і на новосілля
Орлом бистрокрилим у небо польнув,
І в хмарах навіки од світу втонув!
Білет № 5
1. Образи руських князів («Слово про похід Ігорів» або «Слово о полку Ігоревім»).
2. Тема жіночої долі у творчості Т.Г. Шевченка.
3. Прочитати напам’ять одну родинно-побутову пісню або «Плач Ярославни» (у перекладі Т. Шевченка).
Білет № 6
1. Поетичність образу Ярославни («Слово про похід Ігорів» або «Слово о полку Ігоревім»).
2. Еволюція жіночого образу в поетичних творах Т.Г. Шевченка.
3. Прочитати напам’ять «Плач Ярославни» (у перекладі Т. Шевченка) або розказати близько до тексту новозавітний переказ про Богородицю Марію,
який ліг в основу «Марії» Тараса Шевченка.
Білет № 7
1. Образ Руської землі, символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Роль пейзажу в розгортанні сюжету («Слово про похід Ігорів» або
«Слово о полку Ігоревім»).
2. Основні напрями нової української літератури кінця XVIII – початку XIX ст.
3. Зробити ідейно-художній аналіз однієї поезії поета рідного краю (за вибором).
Білет № 8
1. Тематичні та стильові особливості, сюжет народної балади «Бондарівна» або Провідні ідеї «Поучення» Володимира Мономаха.
2. Жанрові особливості поеми І. Котляревського «Енеїда».
3. Прочитати напам’ять уривок з «Енеїди» Івана Петровича Котляревського (за вибором).
Білет № 9
1. Ідейно-художні особливості фігурних віршів І. Величковського.
2. Основні сюжетні лінії та образи поеми І. Котляревського «Енеїда».
3. Прочитати напам’ять уривок з «Енеїди» (за вибором).
Білет № 10
1. Збірка епіграм «Зегар і полузегарок». Композиція. Основна думка відомих вам епіграм.
2. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії.
3. Дати визначення поняття «бароко». Створити «Асоціативний кущ» до слова БАРОКО.
Білет № 11
1. Основні віхи життя і творчості філософа, просвітителя, поета Григорія Савича Сковороди.
2. Основні мотиви послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…».
3. Прочитати напам’ять уривок з послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
Білет № 12
1. Афоризми Г.С. Сковороди. Підґрунтя їх створення. Тематика.
2. Ідейно-художні особливості романтизму. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур. Представники романтизму
в українській літературі ХІХ ст.
3. Зробити ідейно-художній аналіз однієї поезії Т.Г. Шевченка (за вибором).
Білет № 13
1. «Всякому місту – звичай і права» Г.С. Сковороди – зразок громадянської та філософської поезії.
2. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.
3. Прочитати напам’ять «Всякому місту – звичай і права» або «Всякому городу нрав и права» (уривок) Г.С. Сковороди.
Білет № 14
1. Морально-етичні ідеали Григорія Савича Сковороди.
2. Значення творчості І.П. Котляревського для розвитку нової української літератури.
3. Продемонструвати особливості віршування поеми «Енеїда» Івана Петровича Котляревського на прикладі уривка з твору (уривок за вибором).
Білет № 15
1. Учення Григорія Савича Сковороди про самопізнання і «сродний труд». Возвеличення праці в літературній байці «Бджола та Шершень».
2. Гумор і сатира в поемі І.П. Котляревського «Енеїда», мова твору.
3. Прочитати напам’ять уривок з «Енеїди» (за вибором).
Білет № 16
1. Повчальний характер і художні особливості байок та притч із збірки Григорія Савича Сковороди «Байки харківські».
2. Сентименталізм як літературний напрям в українській літературі.
3. Визначити тему, художні засоби, віршовий розмір однієї поезії поета рідного краю (за вибором).
Білет № 17
1. Роди, види і жанри фольклору.
2. Картини народного побуту у творах І.П. Котляревського.
3. Прочитати напам’ять уривок з поеми «Катерина» або балади «Причинна» Т.Г. Шевченка (за вибором).
Білет № 18
1. Поняття про народну драматургію, її жанри або Види родинно- побутових пісень.
2. Твори Тараса Григоровича Шевченка російською мовою.
3. Зробити ідейно-художній аналіз однієї поезії Т.Г. Шевченка (за вибором).
Білет № 19
1. Роль «Руської трійці» у духовному відродженні. Альманах «Русалка Дністрова».
2. Автобіографічні мотиви у творах Тараса Григоровича Шевченка.
3. Прочитати напам’ять «Реве та стогне Дніпр широкий» Тараса Григоровича Шевченка.
Білет № 20
1. Обрядово-звичаєві традиції нашого краю.
2. Просвітительський реалізм як літературний напрям в українській літературі.
3. Дати визначення поняття «сентименталізм». Створити «Асоціативний кущ» до образу Василя за повістю Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся».
Білет № 21
1. Світова велич Тараса Григоровича Шевченка. Ушанування пам’яті поета.
2. Основні віхи життя і творчості Марка Вовчка.
3. Прочитати напам’ять улюблену поезію з «Кобзаря» Тараса Григоровича Шевченка.
Білет № 22
1. Тарас Шевченко – художник. Огляд малярського доробку.
2. «Інститутка» Марка Вовчка – перша реалістична повість. Життєва основа її змісту.
3. Зробити ідейно-художній аналіз однієї поезії Т.Г. Шевченка (за вибором).
Білет № 23
1. Значення давніх літописів для збереження відомостей про життя, культуру і звичаї наших пращурів.
2. Художня майстерність Марка Вовчка у створенні образів- персонажів повісті «Інститутка».
3. Дати визначення поняття «соціально-реалістична повість». Створити «Асоціативний кущ» до образу панночки за повістю Марка Вовчка
«Інститутка».
Білет № 24
1. Образ рідного краю в поемі «Слово о полку Ігоревім» (або «Слово про похід Ігорів»).
2. Композиція, сюжет повісті «Інститутка» Марка Вовчка.
3. Прочитати напам’ять одну родинно-побутову пісню або «Плач Ярославни» (у перекладі Т. Шевченка).
Білет № 25
1. Тарас Шевченко як драматург або Тарас Шевченко і Біблія (за вибором).
2. Романтичність оповідання «Максим Гримач» Марка Вовчка. Особливості сюжету.
3. Визначити тему, художні засоби, віршовий розмір однієї поезії поета рідного краю (за вибором).
Білет № 26
1. Композиція поеми-послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…».
2. Характеристика образів оповідання «Максим Гримач» Марка Вовчка.
3. Дати визначення поняття «романтизм». Створити «Асоціативний кущ» до образу Максима Гримача за однойменним оповіданням Марка
Вовчка.
Білет № 27
1. Літературний процес 40-60 років ХІХ ст. Загальний огляд.
2. Основні віхи життя і творчості Пантелеймона Куліша.
3. Прочитати напам’ять п’ять афоризмів Г.С. Сковороди.
Білет № 28
1. Актуальність фольклорних традицій для нової української літератури.
2. «Чорна рада» Пантелеймона Куліша – перший історичний роман в українській літературі. Історична основа роману.
3. Зробити ідейно-художній аналіз байки Г.С. Сковороди «Бджола та Шершень» (жанр, тема, головна ідея, головні герої, основна думка, художні
засоби, композиція, зміст, проблематика, мораль).
Білет № 29
1. Теоретична праця Івана Величковського «Млеко од овці пастору належне» – своєрідний підручник із поетики.
2. Основний конфлікт твору «Чорна рада» Пантелеймона Куліша.
3. Зробити порівняльний аналіз образів панночки та Устини – героїв повісті «Інститутка» Марка Вовчка.
Білет № 30
1. Історичний та естетичний контексти аналізу художнього твору.
2. Характеристика образів реальних та вигаданих героїв роману «Чорна рада» Пантелеймона Куліша.
3. Визначити тему, художні засоби, віршовий розмір однієї поезії сучасного поета (за вибором).

Категория: ГИА | Добавил: panova
Просмотров: 1256 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии и видеть ссылки на материалы могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вход на сайт
Поиск